Colour Match

ขั้นตอนในการสั่งผลิตสีพิเศษตามความต้องการ

1. นำชิ้นตัวอย่างสีที่ต้องการผสมสี จะเอาตัวอย่างชิ้นสีแบบที่เคลือบบนผิวโลหะอลูมิเนียม เหล็ก หรือ แจ้งสีเป็น รหัสสีตามไกด์สีแพนโทนก็ได้ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างสีอ้างอิง (การใช้ตัวอย่างชิ้นสีที่เหมาะสม และ มีความสมบรูณ์ที่สุดก็คือ การเคลือบตัวอย่างสีลงบนผิวโลหะอลูมิเนียม จะได้สีผสมที่ใกล้เคียงมากกว่าตัวอย่างสีบนวัสดุชนิดอื่น)

2. ขั้นตอนหลังจากการได้รับตัวอย่างสี ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งชิ้นตัวอย่างสีที่ผสมไปยังโรงงานที่ผลิตสินค้า ระยะเวลาแล้วเสร็จ พร้อมได้รับการส่งกลับชิ้นตัวอย่างสี ภายใน 10 วัน ในกรณีที่สีต้องใช้การผสมสีหลายขั้นตอนกว่าสีผสมพิเศษอื่น ๆ ระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์

3. ตัวอย่างชิ้นสีเมื่อลูกค้าได้รับแล้ว และได้รับการยืนยันตัวอย่างชิ้นสี พร้อมเซ็นอนุมัติใบสั่งซื้อสินค้าตามจำนวนที่ตกลงสั่งผลิต บริษัทจะสามารถจัดส่งสินค้าได้ภายในระยะเวลา 45 – 60 วัน

หมายเหตุ:
สีของแผ่นที่ผลิตต่างล๊อต อาจมีการความคลาดเคลื่อนของตัวสีอยู่บ้าง ดังนั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาด และหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ลูกค้าจึงต้องมีการคำนวณสั่งซื้อสินค้าแผ่น เผื่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการติดตั้ง ตัวสีของแผ่นจะได้อยู่ในล๊อตเดียวกันทั้งหมด
การติดตั้งแผ่นต้องติดตั้งไปในทิศทางเดียวกัน โดยตัวแผ่นมีพิมพ์สัญลักษณ์เป็นลูกศรลงบนฟิล์มกันรอยแผ่น เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดเรื่องความแตกต่างของสี จากการกระทบของแสง

Comments are closed.